DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Katedra Zarządzania realizuje prace naukowo-badawcze skoncentrowane wokół procesów zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami działającymi w warunkach gospodarki rynkowej. Badania obejmują podstawowe problemy związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak i zarządzaniem w poszczególnych sferach działania przedsiębiorstwa: produkcja, zbyt, zasoby ludzkie, zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, środki trwałe i inwestycje, sfera kosztowo-finansowa.


dr Zofia Wysocka
"Umiędzynarodowienie jako czynnik inicjowania zmian w przedsiębiorstwie"
projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01651

W zarządzaniu występuje bardzo wyraźny deficyt badań nad zmianami spontanicznymi w umiędzynaradawianiu przedsiębiorstw. W warunkach dużej dynamiki otoczenia biznesowego szybkie reagowanie, wykorzystywanie okazji, a nawet brak możliwości planowania są bliskie naturalnym działaniom przedsiębiorców. Badania zrealizowano dzięki współpracy z właścicielami firm z sektora tekstylno-odzieżowego. Moda, globalna dyfuzja trendów i ultra-krótki cykl życia produktu i usługi nadają tej branży niesamowite tempo realizacji codziennych działań. Kreatywność zderza się w tych warunkach z koniecznością powtarzalności w procesie budowania kolekcji. Umiędzynaradawianie może być w tych warunkach jednym z ważnych sposobów rozwoju lub przetrwania. W ramach niniejszego projektu przeprowadzone zostały pogłębione wywiady jakościowe oraz badania ankietowe. Przedsiębiorcy pytani wstępnie o chęć uczestniczenia w badaniach wyrażali zainteresowanie, gdy dowiadywali się, że tematem będzie nieplanowanie i intuicyjne wykorzystywanie okazji. Można sądzić, że problematyka zmian spontanicznych jest słabo rozpoznana w naukach o zarządzaniu i że mocno interesuje przedsiębiorców. Zarządzanie jest nauką koncentrującą się na praktyce: opisuje metody realizacji celów i służy poznaniu sposobu powstawania, trwania i zaniku organizacji. Przeprowadzone badania podejmując problem zmian spontanicznych w procesie umiędzynarodowienia starają się wypełnić tę wyraźną lukę poznawczą.